Poplatky MŠ

Poplatek za vzdělání (školné) a stravné

Školné se platí bezhotovostně převodem z účtu, vždy k 20. dni předešlého měsíce. Nevztahuje se na děti v posledním ročníku mateřské školy. Děti s odkladem školní docházky v posledním ročníku MŠ poplatek také neplatí vzhledem k povinné školní docházce.
Pro školní rok 2021/2022 je stanoveno ředitelkou mateřské školy ve výši 513,- Kč/měs.
Školné na 1 den činí 25,- Kč

Stravné se platí zálohově, bezhotovostně převodem z účtu, vždy k 20. dni předešlého měsíce ve výši 800,- Kč/měs. (změna od 1. 9. 2020)

Předškoláci, tj.děti, které ve šk.roce 2021/2022 dovrší 6-ti let, „školné“ neplatí! Rodiče těchto dětí zadávají pouze platbu 800,-Kč za stravné.

Vyúčtování se provádí 2x ročně (v lednu a září) zpětným převodem na účet rodičů.

Celkem platba 1300,- Kč/měs. (změna od 1. 9. 2021)

Stravování: Výborná kuchyň s racionální výživou a zajištěným pitným režimem.

Ceny jídel pro děti 3 - 6 let
ranní svačinka 9,00 Kč
oběd 21,00 Kč
odpolední svačinka 8,00 Kč
CELKEM 38,00 Kč
Ceny jídel pro děti od 7 let
ranní svačinka 9,00 Kč
oběd 22,00 Kč
odpolední svačinka 8,00 Kč
CELKEM 39,00 Kč

Odhlašování obědů:

Písemně:
Min. den předem zápisem do sešitu, který se nachází v přízemí na chodbě u šaten.

Telefonicky (SMS):
Formou SMS na telefonu 777 326 158  nejpozději do 8:00 hodin v den nepřítomnosti dítěte v MŠ. Na odhlášené děti po uplynutí 8:00 hodiny nebude brán zřetel a vy oběd zaplatíte.