Koncepce MŠ

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola nabízí výchovně vzdělávací program pro rozvoj celkové osobnosti dítěte a pěkné zacházení s dětmi.
Koncepce je založena na pohybově – rekreačním programu, který vychází z přirozené potřeby lidského pohybu.
Poskytujeme dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích a to i na čerstvém vzduchu.
Pěstujeme základní sportovní přípravu s každodenním cvičením, klasickou tělesnou výchovu s cvičením na nářadí, pohybové hry, vycházky do okolí a využíváme dětské horolezecké stěny ve 2. třídě (BERUŠKY) a v letních měsících i trampolíny na školní zahradě. Nabízíme dětem dostatek pohybových činností v průběhu celého dne.

Filozofie MŠ:

PŘIROZENOU FORMOU BLÍZKOU DĚTSKÉMU CHÁPÁNÍ ROZVÍJET OSOBNOST DĚTÍ A PŘIPRAVIT JE PO VŠECH STRÁNKÁCH PRO VSTUP DO DALŠÍ ETAPY JEJICH ŽIVOTA

Cíle naší školy

 1. Pečovat o zdraví dětí a tělesný rozvoj
  • péče o zdraví v průběhu celého dne (denní cvičení, vhodné oblečení, čištění nosu, zubů)
  • nenutit děti do jídla – respektovat jejich potřeby
  • dodržovat PITNÝ REŽIM
  • respektovat informace rodičů při předávání dětí do MŠ
 2. Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou
  • prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností
  • uskutečňovat ho ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou (vše bude provázáno a propojeno) – spontánní a řízené aktivity budou vyvážené
  • v zájmových aktivitách pečovat o děti talentované
 3. Snažit se vytvářet podnětné a pohodové prostředí
  • respektovat individuální potřeby, touhy a přání dětí
  • poskytovat dětem časovou rezervu k získání potřebných návyků
  • nabízet vhodné hračky a pomůcky
  • respektovat pracovní tempo dětí, využívat pochvalu
 4. Rozvíjet sociálně-kulturní postoje
  • vést k přátelství a soudržnosti s dětmi jiných národností
  • učit vnímat různost kulturních komunit
    

Ke koncepci patří "OZDRAVNÝ PROGRAM"

 • v letních a podzimních měsících provádíme cvičení na zahradě nebo v přírodě
 • využíváme pobytu venku k delším procházkám (chůze je nejpřirozenější pohyb člověka) je možnost pozorovat krásy přírody, utvářet si k ní kladný vztah, učit se s ní zacházet, získávat mnoho poznatků – ekologická výchova
 • pořádáme polodenní výlety do přírody se sezónním zaměřením nebo poznávacím (za zvířátky), kde kromě ozdravného pobytu děti načerpají mnoho poznatků a zážitků – ekologická výchova
 • s nejstaršími dětmi vyjíždíme na jaře do školy v přírodě
  Příroda působí na organismus jako komplex činitelů – sluneční záření, vzduch a voda pozitivně ovlivňují růst organismu, látkovou výměnu, obrannou schopnost, nervovou soustavu i celkovou psychiku dětí. Škola v přírodě zprostředkuje dětem poznání přírodních jevů, úkazů a míst, které ve městě nemají možnost poznat.
  Dává dětem možnost rekreace, ale současně upevňuje dovednosti v různých sportovních odvětvích – turistika, plavání, apod.Učí dítě samostatnosti v jednání a sebeobsluze a usměrňuje jeho vztahy ke kolektivu. Dítě poznává krásu přírodního prostředí, poznává, co dává příroda člověku a jak je nutné přírodu šetřit a pečovat o ni – ekologická výchova. Během pobytu ve škole v přírodě učitelé lépe poznají celou osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině a rodiny k němu, jeho zdravotní stav, fyzickou zdatnost.
 • dle zájmu rodičů absolvují nestarší děti předplavecký výcvik
   

PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE

 • Seznamujeme děti s tím, co je ohrožuje (kouření, alkohol, drogy, nadměrné sledování televize nebo hraní počítačových her)
 • Děti učíme využívat slůvko NE (např. hrou "O ztracené holčičce")
 • V případě ohrožení učíme děti obrátit se na osoby, kterým důvěřuje - učitel(ka), rodič, policista (např. hrou "Co je správné, Budulínku")
 • Děti se učí znát svoji adresu, telefonní čísla domů, záchranné služby, policie (hrou "Co bys dělal, kdyby ...")
 • Děti jsou poučeni o nebezpečí u pohozených věcí - injekční stříkačky, plechovky, apod.
 • Informujeme děti o léčivých bylinách
   

Každá třída má vlastní vzdělávací program.